Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

CAP AL FEDERALISME SOCIAL, LA INDEPENDÈNCIA NO ÉS UNA SOLUCIÓ. HACIA EL FEDERALISMO SOCIAL, LA INDEPENDENCIA NO ES UNA SOLUCIÓN

Para: a la societat/a la sociedad

Preocupats per la deriva de la política a Catalunya, que obvia les necessitats bàsiques com la salut, l’educació, les pensions dignes, l’habitatge, la dependència, el treball i la seva precarització, l’economia, el creixement de les desigualtats i la pobresa... la vida digna dels catalans i catalanes, i la substitueix exclusivament per l’eix nacional, desde Sindicalistes i Federalistes, plataforma d’Entesa Federalista, Federalistes de CCOO i Federalistes d’UGT, hem decidit fer públic el nostre posicionament davant les properes eleccions del 21 de desembre.
Per nosaltres l’acord del 1978 d’on neixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va obrir el període més llarg de llibertat i democràcia que mai ha viscut Espanya de forma continuada i també el major grau de reconeixement i autogovern que ha gaudit Catalunya en els últims 300 anys.
El pas del temps, els canvis socials i polítics i la necessitat d’incorporar a aquest consens els nous Drets de Ciutadania assolits amb el desenvolupament de l’Estat del Benestar fan necessària la seva reforma.
Negar la necessitat de la reforma o treballar per no actualitzar-la, com ha fet el PP, és a l’origen del problema que avui patim a Catalunya. Davant d’això l’aventura secessionista impulsada per el Govern de la Generalitat de Catalunya de Junts pel Sí no és la solució. LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA NO ÉS UNA SOLUCIÓ, i molt menys pels interessos de la classe treballadora i dels sectors popular de la nostra societat.
Les politiques d’uns i d’altres s'han alimentat mútuament i no sols han provocant una fractura interna a Catalunya, i a la resta d’Espanya, sinó que també han servit per amagar la gestió ultraliberal que ambdós fan de la crisi econòmica, que ha afavorit més desigualtat i injustícia social.
Per això, nosaltres defensem que L’ÚNICA SORTIDA ÉS EL FEDERALISME SOCIAL.
Per fer-ho necessitem retornar a la Política. Hem de fugir del immobilisme i la judicialització, així com de la manca de respecte a la legalitat que entre tots ens hem donat (Constitució i Estatut). Ens cal un procés de diàleg i negociació que acabi amb un acord que s’haurà de ratificat en referèndum.
Una reforma d’orientació federal de la Constitució vigent que, com a mínim, ha d’incorporar:
1. L’atorgament de la condició de drets fonamentals als Drets de Ciutadania que encara no ho són: la salut; l’educació; les pensions dignes; i l’atenció a la dependència.
2. El reconeixement i blindatge constitucional dels drets civils que durant la seva vigència han estat proclamats i adquirits mitjançant el desenvolupament normatiu ordinari, com per exemple la interrupció de l’embaràs, el matrimoni de les persones d’igual sexe, els drets els immigrants i/o refugiats, etc..
3. La reforma d’orientació federal, amb el reconeixement de la realitat nacional catalana i de totes les realitats nacionals d’Espanya, la millora del sistema de finançament que tot i mantenir la solidaritat interterritorial no comporti una ruptura del principi d’ordinalitat; la clarificació de les competències de cadascun dels tres nivells d’administració pública; i el reconeixement i encaix de la nostra pertinença a la Unió Europea.
4. La millora de la qualitat de la nostra democràcia com antídot a la corrupció i el distanciament de la vida pública, mitjançant uns sistemes i mecanismes de participació directa de la ciutadania i les seves organitzacions, sobretot a les decisions que els afecten i a les qüestions relacionades amb la transparència de l’acció dels representants.
Les catalanes i els catalans ens hem de sentir partícips de les solucions i les properes eleccions autonòmiques són l’oportunitat per fer-ho. TOTHOM HEM DE PARTICIPAR-HI. Només així el proper Parlament de Catalunya ens representarà a tots i totes i no estarà segrestat en debats frontistes al voltant de la independència, i assumirà el seu paper, fent que no quedin oblidades la justícia i els drets socials imprescindibles per a moltes persones, perquè aquesta és la veritable necessitat de la ciutadania de Catalunya.
Estem convençuts que l'única via possible per fer avançar la cohesió social, la reducció de les desigualtats i la convivència ciutadana i alhora també un nivell d’autogovern satisfactori, rau en un marc de FEDERALISME SOCIAL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preocupados por la deriva de la política en Catalunya, que obvia las necesidades básicas como la salud, la educación, las pensiones dignas, la vivienda, la dependencia, el trabajo y su precarización, la economía, el crecimiento de las desigualdades y la pobreza ... la vida digna de los catalanes y catalanas, y la sustituye exclusivamente para el eje nacional, desde Sindicalistas y Federalistas, Plataforma d'Entesa Federalista, Federalistas de CCOO y Federalistas de UGT, hemos decidido hacer público nuestro posicionamiento ante las próximas elecciones del 21 de diciembre.
Para nosotros el acuerdo de 1978 de donde nacen la Constitución y el Estatut d’Autonomia de Catalunya, abrió el período más largo de libertad y democracia que nunca ha vivido España de forma continuada y también el mayor grado de reconocimiento y autogobierno que ha disfrutado Catalunya en los últimos 300 años.
El paso del tiempo, los cambios sociales y políticos y la necesidad de incorporar a este consenso los nuevos Derechos de Ciudadanía alcanzados con el desarrollo del Estado del Bienestar hacen necesaria su reforma.
Negar la necesidad de la reforma o trabajar por no actualizarla, como ha hecho el PP, es el origen del problema que hoy padecemos en Catalunya. Ante esto la aventura secesionista impulsada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya de Junts pel Sí no es la solución. LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA NO ES UNA SOLUCIÓN, y mucho menos por los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestra sociedad.
Las políticas de unos y otros se han alimentado mutuamente y no sólo han provocando una fractura interna en Catalunya, y en el resto de España, sino que también han servido para ocultar la gestión ultraliberal que ambos hacen de la crisis económica, que ha favorecido más desigualdad e injusticia social.
Por ello, nosotros defendemos que LA ÚNICA SALIDA ES EL FEDERALISMO SOCIAL.
Para ello necesitamos retornar a la Política. Debemos huir del inmovilismo y la judicialización, así como de la falta de respeto a la legalidad que entre todos nos hemos dado (Constitución y Estatuto). Necesitamos un proceso de diálogo y negociación que termine con un acuerdo que deberá ratificado en referéndum.
Una reforma de orientación federal de la Constitución vigente que, como mínimo, debe incorporar:
1. El otorgamiento de la condición de derechos fundamentales a los Derechos de Ciudadanía que aún no lo son: la salud; la educación; las pensiones dignas; y la atención a la dependencia.
2. El reconocimiento y blindaje constitucional de los derechos civiles que durante su vigencia han sido proclamados y adquiridos mediante el desarrollo normativo ordinario, como por ejemplo la interrupción del embarazo, el matrimonio de las personas de igual sexo, los derechos los inmigrantes y refugiados, etc..
3. La reforma de orientación federal, con el reconocimiento de la realidad nacional catalana y de todas las realidades nacionales de España, la mejora del sistema de financiación que a pesar de mantener la solidaridad interterritorial no comporte una ruptura del principio de ordinalidad; la clarificación de las competencias de cada uno de los tres niveles de administración pública; y el reconocimiento y encaje de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
4. La mejorar de la calidad de nuestra democracia como antídoto a la corrupción y el distanciamiento de la vida pública, mediante unos sistemas y mecanismos de participación directa de la ciudadanía y sus organizaciones, sobre todo en las decisiones que les afectan y en las cuestiones relacionadas con la transparencia de la acción de los representantes,.
Las catalanas y los catalanes debemos sentirnos partícipes de las soluciones y las próximas elecciones autonómicas son la oportunidad para hacerlo. TODOS Y TODAS DEBEMOS PARTICIPAR. Sólo así el próximo Parlament de Catalunya nos representará y no estará secuestrado en debates frentistas en torno a la independencia, y asumirá su papel, haciendo que no queden olvidadas la justicia y los derechos sociales imprescindibles para muchas personas, porque esta es la verdadera necesidad de la ciudadanía de Catalunya.
Estamos convencidos de que la única vía posible para hacer avanzar la cohesión social, la reducción de las desigualdades y la convivencia ciudadana y al mismo tiempo también un nivel de autogobierno satisfactorio, radica en el marco del FEDERALISMO SOCIAL.¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
1 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.