Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Colectivo sin viviendas

Para: Ministerio de vivienda

COMUNICAT DE GRUP DE TREBALL DELS JURISPAHS CAT
SOBRE EL DRET LLEI 17/19, de 23 de desembre, de l’obligatorietat
dels grans tenidors d’habitatges d’oferir un lloguer social a col·lectius
en risc d’exclusió residencial.
Des de l’aprovació del DL 17/19, els juristes que signem aquest comunicat
volem transmetre la preocupació que ens han envaït amb les reaccions des de
la judicatura i col·legis d’advocacia a nivell institucional posicionant-se en contra
del DL 17/19 per manca de tècnica legislativa i processal, sense entendre que
prové d’una ILP ciutadana i de la competència exclusiva en la regulació del dret
de l’habitatge i a les obligacions en matèria civil al Parlament de Catalunya i
que l’esperit no és altre que garantir el reallotjament digne quan s’executa un
desnonament, amb el lloguer social obligatori (LSO).
Per aquest motiu, arrel de la confirmació del Jutge de Primera Instancia núm.30
de Barcelona, durant la conferència que es va celebrar a l’Icab el passat
12/02/2020 “Grans tenidors i obligació d’oferir un lloguer social abans
d’interposar demanda de desnonament o execució” que no acatarien el DL
17/19 perquè no té caràcter processal sinó merament administratiu, i en tant
que de manera col·lectiva els jurispahs cat van treballar qüestions per fer debat
i fer jaque mate, i fer entendre que la funció social com a delimitació del dret
de la propietat que consagra l’article 33.2CE no pot quedar-se en paper mullat,
i en tant va ser exitós, i és hora que la funció social de l’habitatge consagrat a
l’Estat social que suposadament vivim posi fre a un dret de propietat
individualista, liberal i egoista d’un Codi Civil de fa dos segles, és per la qual
cosa, que donem a conèixer l’estratègia processal perquè sigui viable l’aplicació
del DL 17/19, sense excuses.
Línia estratègica:
1. Acte de conciliació donant les dades als grans tenidors de les famílies
que estan ocupant l’habitatge, per evitar l’excusa que no poden fer
oferiment del LSO quan no tenen la identitat.
2. Fer demanda ordinari d’obligació de fer, és a dir, demanar que es faci
l’oferta d’un contracte de lloguer social obligatori a les famílies d’exclusió
residencial i es condemni a la perfecció del LSO.
Si que es Pot!!


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
82 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.