Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas Destitución del director general del Gran Teatre del Liceu

Para: Generalitat de Catalunya, Ajuntament i Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura

MANIFEST SOBRE LA SITUACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU - Text complert a sota
MANIFIESTO SOBRE LA SITUACIÓN DEL GRAN TEATRO DEL LICEO - Texto completo abajo
MANIFESTO ABOUT THE SITUATION OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU - Complete text below

MANIFEST SOBRE LA SITUACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

L’actual situació econòmica general i les decisions polítiques preses al respecte han provocat un retall de les aportacions públiques a les grans institucions culturals entre les quals hi ha el Gran Teatre del Liceu. Els pressupostos d’aquestes institucions s’han vist afectats greument per la crisi.
Els sotasignants considerem que les mesures preses per la Direcció General del Teatre per fer front als imprescindibles ajustos pressupostaris són equivocades i no resolen els problemes de fons, i és per això que volem manifestar a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Diputació de Barcelona i a la Direcció General del Liceu, el següent:
1er. La situació de crisi econòmica que vivim està en la consciència de tots i el ciutadà entén perfectament que qualsevol entitat cultural faci els ajustos necessaris.
2n. El Liceu és, probablement, l’única institució cultural de prestigi a Catalunya amb repercussió nacional i internacional.
3er.- Qualsevol mesura econòmica o política que es prengui sobre el Gran Teatre del Liceu no afecta solament a la institució en sí mateixa, sinó també la imatge de la Cultura de Catalunya en el món.
4t.- Avui, i des de fa un temps, la imatge del Gran Teatre del Liceu es veu desacreditada per un incomprensible oblit o menysteniment de les administracions públiques envers el que representa i simbolitza aquest Gran Teatre, i en particular, per una inadequada gestió de la crisi per part del director general.
5è. La cancel•lació d’ una part de la temporada per manca de recursos econòmics es vol justificar, en part, per la disminució de les aportacions de les administracions.
6è.- Per pal•liar aquesta manca d’ingressos la Direcció General ha anunciat un ERO que enviarà els treballadors dos mesos a l’atur. Qui paga l’atur? l’Administració mateixa. Creiem que un director general competent, com a qualsevol empresa, hauria d’haver negociat aquesta decisió amb l’Administració mateixa, per trobar una via més adient que no perjudiqués el producte artístic de la institució.
7º. Una altra part del pressupost del Gran Teatre del Liceu s’ha vist afectada per la important disminució dels ingressos per mecenatge. L’estímul per involucrar l’empresa i la societat civil, desenvolupant noves idees, és responsabilitat d’un director general que hauria de ser en sí mateix mereixedor de crèdit i respecte per la seva professionalitat. Es fa fefaent que aquest no és el cas del director general actual atès que altres teatres d’àmbit estatal han vist augmentats els seus recursos per aquesta via i han estat capaços de compensar parcialment els retalls de les administracions.
8è. L’interès i l’equilibri que el projecte artístic del Gran Teatre del Liceu ha mantingut des de la re inauguració del 1999 ha estat i és transcendental per mantenir el seu prestigi i preservar el seu futur. El director general, aliè als coneixements necessaris per al càrrec que ocupa, ha pres decisions que banalitzen l’excel•lència d’aquest projecte cultural. Tant la cancel•lació de les òperes de Zemlinski, com la de l’esperada reaparició del “Pelléas” -autèntics puntals de la temporada amb gran part de les entrades venudes-, suposaran una pèrdua de posicionament internacional difícilment reversible.
9è.- Un director general que té a les seves mans una institució de la transcendència cultural del Gran Teatre del Liceu hauria d’haver identificat i previst amb antelació les partides de despesa de la institució que podien ser susceptibles d’ajustaments, sense afectar d’una manera tan traumàtica i visible el producte artístic del teatre que dirigeix.
Per tot el que s’ha exposat, els sotasignats, abonats, benefactors, afeccionats i persones que estimem el nostre Gran Teatre del Liceu, i Catalunya, demanem a les institucions públiques esmentades, la presa en consideració de l’estat de greu crisi que pateix aquest Gran Teatre, així com la destitució del director general actual, que ha mostrat la seva incapacitat per gestionar un equipament cultural d’aquesta magnitud i rellevància.

MANIFIESTO SOBRE LA SITUACIÓN DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

La actual situación económica general y las decisiones políticas tomadas al respecto han provocado un recorte de las aportaciones públicas a las grandes instituciones culturales, entre las cuales está el Gran Teatre del Liceu. Los presupuestos de estas instituciones se han visto gravemente afectados por la crisis.
Los abajo firmantes consideramos que las medidas tomadas por la Dirección General del Teatro para hacer frente a los imprescindibles ajustes presupuestarios son equivocadas y no resuelven los problemas de fondo, y es por esto por lo que queremos manifestar a la Generalitat de Catalunya, al Ajuntament de Barcelona, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Diputació de Barcelona y a la Direcció General del Liceu, lo siguiente:
1º) La situación de crisis económica que vivimos está en la conciencia de todos y el ciudadano entiende perfectamente que cualquier entidad cultural realice los ajustes necesarios.
2º) El Liceu es, probablemente, la única institución cultural de prestigio en Catalunya con repercusión nacional e internacional.
3º) Cualquier medida económica o política que se tome sobre el Gran Teatre del Liceu, no afecta solamente a la institución en sí misma, sino también a la imagen de la cultura catalana en el mundo.
4º) Desde hace ya algún tiempo, la imagen del Gran Teatre del Liceu se ha visto desacreditada por un incomprensible olvido o menosprecio de las administraciones públicas en cuanto a lo que representa y simboliza esta institución y en particular por una inadecuada gestión de la crisis por parte del director general.
5º) La cancelación de una parte de la temporada por falta de recursos económicos se ha querido justificar, en parte, por la disminución de las aportaciones de las administraciones.
6º) Para paliar esta falta de ingresos la Dirección General ha anunciado un ERE que enviará dos meses al paro a los trabajadores. ¿Quién pagará el paro? La propia administración. Como en cualquier empresa, creemos que un director general competente tendría que haber negociado esta decisión con la propia Administración para encontrar una vía más adecuada que no perjudicase el producto artístico de la institución.
7º) Otra parte del presupuesto del Gran Teatre del Liceu se ha visto afectada por la importante disminución de los ingresos por mecenazgo. El estímulo para involucrar a las empresas y a la sociedad civil, desarrollando nuevas ideas, es responsabilidad de un director general, que tendría que ser merecedor de crédito y respeto por su profesionalidad. Es evidente que este no es el caso del director general actual, puesto que otros teatros de ámbito estatal han visto aumentados sus recursos por esta vía y han sido capaces de compensar parcialmente los recortes de las administraciones.
8º) El interés y el equilibro que del proyecto artístico del Gran Teatre del Liceu desde su reinauguración en 1999 ha sido y es trascendental para mantener su prestigio y preservar su futuro. El director general, ajeno a los conocimientos necesarios para el cargo que ocupa, ha tomado decisiones que banalizan la excelencia de este proyecto cultural. La cancelación de las óperas de Zemlinski y de la esperada reaparición del "Pelléas" –auténticos puntales de la temporada, con gran parte de las entradas vendidas-, supondrá una pérdida de posicionamiento internacional difícilmente reversible.
9º) Un director general que tiene en sus manos una institución de la trascendencia cultural del Liceu debería haber identificado y previsto con antelación las partidas de gasto de la institución susceptibles de ajustes, sin afectar de una forma tan traumática y visible al producto artístico del teatro que dirige.
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes, abonados, benefactores, aficionados y personas que aprecian al Gran Teatre del Liceu, la ópera y la cultura en general, pedimos a las instituciones públicas mencionadas que tengan en consideración el grave estado de crisis que padece esta institución, así como la destitución del director general actual, que ha demostrado su incapacidad para gestionar un equipamiento cultural de tal magnitud y relevancia.

MANIFESTO OF THE SITUATION OF THE GRAN TEATRE DEL LICEU

The general economic situation and the politic decisions taken over have originated a cut down of the public grants to great cultural institutions, the ones concerning to the Gran Teatre del Liceu among them. The budgets of these institutions have been affected by the crisis in a serious way.
The undersigners consider that the measures embraced by the General Management of the theatre, in order to face the indispensable budget adjustments, are wrong and do not solve the underlying problems, that's why we want to manifest to the Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Educación y Cultura, Diputació de Barcelona and to the General Management of the Liceu what follows:
1) The situation of economic crisis we live in is in the conscience of everybody and the citizens understand perfectly that any cultural establishment must do the necessary adjustments.
2) The Liceu is arguably the only prestigious cultural institution of Catalonia with a national and international transcendence.
3) Any economic or politic measure taken by the Gran Teatre del Liceu does not only affect the institution itself but the image of the Catalonian Culture as well.
4) Today, and since sometime now, the public image of the Gran Teatre del Liceu is getting discredited by an incomprehensible oblivion and disregard from the public administration, concerning to what the Gran Teatre del Liceu represents and typifies and specially because of the wrong decisions taken by its General Manager to deal with the crisis.
5) The cancellation of a part of the scheduled season because of a lack of economic resources is wanted to be justified -partially- by the reduction of the public grants.
6) To compensate such a lack of incomes, the General Management has announced a temporary ERO (Collective Dismissals Procedure) that will send the workers of the Liceu to the cessation for two months. Who pays the unemployment compensation? The public administration itself does it. We believe that a General Manager -like in an enterprise of any kind- should have negotiated that decision with the very administration, in order to find a better and proper solution without damaging the artistic product of the institution.
7) Another part of the budget of the Gran Teatre del Liceu has been affected by a significant shortening of the incomes from the sponsorship. The responsibility of a General Manager is to encourage the contribution of the enterprises and the civil society in order to get them involved in the Liceu, by developing new ideas. This General Manager should be a credit and respect deserver one because of his professionalism. It is quite clear that this is not the case of the actual General Manager, since other houses of the country have seen how their resources became increased this way and have been able to compensate -partially- the cut down of the administration.
8) The interest and balance that the artistic project of the Gran Teatre del Liceu has maintained since its reopening in 1999 has been and still is fundamental to keep its prestige and preserve its future. The General Manager, not having the necessary knowledge for the place he occupies, has taken decisions which reduce hugely that cultural project. The cancellation of the operas by Zemlinsky, as well as the expected return of "Pelléas" -real highlights of the season, with many tickets already sold- will mean a loss of international position, recoverable in a very difficult way.
9) A General Manager, who handles a cultural institution as transcendental as the Gran Teatre del Liceu is, should have identified and foreseen in advance what expenses of the institution would become subject of adjustments, without affecting the artistic product of the theatre he manages.
Due to the above exposed, the signers, subscribers, benefactors, opera goers and people who love our Gran Teatre del Liceu and the opera in general, we would like to request to the public institutions above mentioned to reconsider the state of the crisis that affects our theatre, as well as the dismissal of the actual General Manager who has shown his incompetence to manage a cultural equipment of such a greatness and excellency

¿Cuál es su opinión?
Recogida de Firmas Destitución del director general del Gran Teatre del Liceu, para Generalitat de Catalunya, Ajuntament i Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura fue creada por: Manifest Pro Liceu.
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
2.480 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.