Logotipo de Petición Pública España
Vista la Recogida de Firmas Apoya este Recogida de Firmas. Suscríbase y divulgue. Su apoyo es muy importante.

Recogida de Firmas esmenes al reglament de participació ciutadana dels indignats

Para: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Els Indignats de Vilassar continuem duent a terme la crítica constructiva necessària per tal de poder millorar les estructures de participació ciutadana, realitzant un seguiment de l’activitat municipal per fiscalitzar la seva acció i duent a terme accions directes per poder assolir majors nivells de justícia social i a poc a poc transformar les estructures.

En aquest cas et demanem el teu suport per recolzar les esmenes que hem realitzat al reglament de participació ciutadana intentant obrir-lo al conjunt d’entitats i que aquestes tinguin veu i vot, entre d’altres aspectes.

Ara tot i parlar de participació ciutadana, com sempre, toca que els partits aprovin, les nostres esmenes.

Esperem que amb el teu suport sigui possible.

Indignats Vilassar


Article 4rt Dret d’intervenció Ciutadana al Ple Municipal
Punt 1.“Amb l’autorització de l’alcalde i mitjançat un únic representant, podran expressar el seu parer durant el temps que determini l’alcalde amb anterioritat a la lectura, debat i votació inclusa a l’ordre del dia”
Esmena de substitució 1 :
Per a: Punt 1: “Amb l’autorització de l’alcalde i mitjançat un únic representant, podran expressar el seu parer durant el temps màxim de tres minuts amb anterioritat a la lectura, debat i votació inclosa a l’ordre del dia” Pàg 4.

Article 6è Dret a la Consulta Ciutadana
Punt 2 “La Consulta serà aprovada plenari municipal, per majoria absoluta i serà també responsable de determinar el redactat específic de la pregunta a realitzar.”
Esmena de substitució 2:
Per a: Punt 2:“La Consulta serà aprovada plenari municipal, per majoria simple i serà també responsable de determinar els requisits de redactat específic de la pregunta a realitzar.”

Article 6è Dret de la Consulta Ciutadana
Punt 7: “El resultat de la consulta ciutadana serà pres en consideració sempre que la participació se situï com a mínim en un 40 per cent del padró de persones més grans de setze anys.
Esmena de substitució i addició 3:
Per a: Punt 7: “El resultat de la consulta ciutadana serà sempre pres en consideració i serà vinculant si hi participa el 30 per cent del padró de persones més grans de setze anys.

Article 12è: Memòria i informes:
Punt c) “El govern haurà d’emetre un informe de resposta a aquesta memòria, que presentarà en el plenari municipal de febrer del següent any. I, també, en sessió ordinària del Consell de la vila.”


Esmena de supressió i substitució 4:
Per a: Punt c) “El govern haurà d’emetre un informe específic de cada proposta de la memòria de resposta a aquesta memòria, que presentarà en el plenari municipal de febrer del següent any. I, també, en sessió ordinària del Consell de la vila.”

Article 14è Punt 2 punt c) “Fins a trenta-cinc persones d’especial representació i rellevància ciutadana, i/o representatives del teixit associatiu i professional de Vilassar, que seran nomenades pel plenari municipal a proposta de l’alcalde.”

Esmena d’addició i substitució 5:
Per a: "Un representant de cada entitat, associació, fundació, grup estable o representant del teixit professional tenen el dret d’assistir al Consell de la Vila si es confirma prèviament la seva assistència, a proposta de l’alcalde”.

Article 15è.b) “Els regidors i les regidores municipals podran assistir al Plenari en qualitat d’observadors, en veu però sense vot. També ho poden fer totes les entitats degudament enregistrades a Vilassar de Dalt, mitjançant un/a representant. Tan per un cas com per l’altre, caldrà notificar l’assistència amb una setmana d’antelació a la celebració de les sessions plenàries del Consell.
Esmena de substitució i addició 6:
Per a: Article 15è.b) “Els regidors i les regidores municipals podran assistir al Plenari en qualitat d’observadors, en veu però sense vot. Les entitats degudament enregistrades a Vilassar de Dalt, mitjançant un/a representant que no exerceixin el seu dret de vocal al Plenari podran assistir-hi amb veu i vot. Tan per un cas com per l’altre, caldrà notificar l’assistència amb una setmana d’antelació a la celebració de les sessions plenàries del Consell.

Article 22è.1: El Plenari del Consell de Vila.

“El Plenari del Consell de Vila s’ha de reunir de manera ordinària cada quatre mesos, i com a mínim dos cops l’any, i de manera extraordinària cada cop que sigui convocat per la presidència per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres del Consell.”


Esmena de substitució 7:
Per a: “El Plenari del Consell de Vila s’ha de reunir de manera ordinària cada tres mesos, i com a mínim tres cops l’any, i de manera extraordinària cada cop que sigui convocat per la presidència per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres del Consell.”

Article 30è:.2.b) El plenari

“Fins a deu persones d’especial significació –en termes d’expertesa- en el marc temàtic del Consell, nomenades pel plenari municipal a proposta de l’alcalde. Es vetllarà perquè d’acord amb els eixos temàtics de cada Consell, hi siguin representades les entitats que els treballen”
Esmena de substitució 8:
Per a: “Fins a deu persones d’especial significació –en termes d’expertesa- en el marc temàtic del Consell, nomenades pel plenari municipal a proposta de l’alcalde, d’acord amb uns criteris establerts amb anterioritat pel plenari.
D’acord amb els eixos temàtics de cada Consell, hi siguin representades les entitats que els treballen”

Article 31è Observadors i participants puntuals.

“La presidència en funció dels temes a tractar, tindrà la potestat de convocar els regidors i les regidores, responsables d’entitats i professionals municipals i de reconegut prestigi a participar de les sessions planàries del Consell sectorial, amb veu però sense vot. Els membres del plenari podran fer arribar a la presidència la seva proposta de convidats per tal de que aquesta la valori”.

Esmena de substitució i addició 9:
Per a: “La presidència en funció dels temes a tractar, tindrà la potestat de convocar els regidors i les regidores, responsables d’entitats i professionals municipals i de reconegut prestigi a participar de les sessions plenàries del Consell sectorial, amb veu i vot. Els membres del plenari podran fer arribar a la presidència la seva proposta de convidats per tal de que aquesta la valori. Els Consells sectorials seran públics.”


¿Cuál es su opinión?
Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas. Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de Contactar Autor
Ya Firmado
14 Personas

Su apoyo es muy importante. Apoye esta causa. Firma la recogida de firmas.